Disclaimer

FytoCompass spant zich in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd, niet meer actueel, onvolledig of onjuist is. 

FytoCompass is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site of het toepassen van de tool verkregen is.

De FytoCompass-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van FytoCompass.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en deelnemers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van FytoCompass. FytoCompass is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe links of bronnen. 

FytoCompass geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen of ander materiaal op externe sites of bronnen. Koppeling met documenten of sites van derden houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

FytoCompass sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website (inclusief inhoud), of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. 

FytoCompass kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. 

FytoCompass is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de website of webpagina’s. Gebruikers kunnen bij raadpleging van voor hen belangrijke informatie deze direct downloaden en in hun eigen systemen opslaan.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website vermenigvuldigt. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van FytoCompass.

FytoCompass behoudt zich het recht voor om de bezoeker de toestemming te ontzeggen de webpagina en de hieraan gekoppelde diensten te gebruiken. In aansluiting daarop kan FytoCompass de toegang tot de webpagina monitoren.

  • info@fytocompass.nl
  • Louis Pasteurlaan 6
  • 2719 EE
  • Zoetermeer