Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van FytoCompass. Hierin leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoons- en bedrijfsgegevens. We respecteren uw privacy en maken helder welke persoons- en bedrijfsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We zorgen dat we persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk behandelen.

We leggen hieronder u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. 

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via deze contactgegevens: info@FytoCompass.nl.

Persoons- en bedrijfsgegevens die wij verwerken

FytoCompass verwerkt uw persoons- en bedrijfsgegevens doordat u gebruik maakt van onze service en diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Op het moment dat u de gegevens aan ons verstrekt stemt u ermee in dat wij deze gaan verwerken voor de onderstaande doeleinden. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoons- en bedrijfsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (incl. postcode)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Kamer van Koophandel-nummer
 • Inloggegevens FytoCompass
 • Typering bedrijf
 • Typering sector
 • Ingevulde F-RIE

De informatie in de vragenlijsten die u invult zijn alleen door u na te lezen en niet door de beheerders van de website of door derden. 

Met welk doel verwerken wij persoons- en bedrijfsgegevens 

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke dienst of functionaliteit u gebruikt) om:

 • u onze nieuwsbrief of alert (per e-mail) te sturen;
 • contact met u op te nemen via telefoon of e-mail als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via e-mail, per post of telefonisch;
 • u de mogelijkheid te geven een account aan te maken in FytoCompass;
 • de ingevulde F-RIE (fytosanitaire risico-inventarisatie en -evaluatie) toe te sturen per mail;
 • mogelijke fytosanitaire risico’s te signaleren en u daarop te attenderen.

Hoe lang bewaren we persoons- en bedrijfsgegevens?

Wij bewaren persoons- en bedrijfsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Delen van persoons- en bedrijfsgegevens met derden

FytoCompass verkoopt uw gegevens niet aan derden en geeft deze alleen aan derden indien nodig in verband met een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FytoCompass blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoons- en bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoons- en bedrijfsgegevens door FytoCompass. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoons- en bedrijfsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoons- en bedrijfsgegevens sturen per e-mail: info@FytoCompass.nl.

FytoCompass wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen. Dat kan bij FytoCompass zelf via info@FytoCompass.nl. Mocht u ontevreden zijn over de klachtafhandeling dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens .

Hoe wij persoons- en bedrijfsgegevens beveiligen

FytoCompass neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via e-mail. info@FytoCompass.nl.

 • info@fytocompass.nl
 • Louis Pasteurlaan 6
 • 2719 EE
 • Zoetermeer